top of page

|   Cine suntem

          Pornind de la promisiunea Domnului potrivit cu Matei 18:20 că  „..acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” precum și înnoirea făcută de Duhul Sfânt în inimile noastre prin spălarea nașterii din nou (Tit 3:5), un mic număr de frați din Austria, regiunea Steiermark, ne adunăm având bucuria de a avea părtășie unii cu alții în Domnul Isus prin legătura dragostei.
Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei”. 2 Corinteni 5:14-15
"..dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții...”1Ioan 1:7

          Credem că prin lucrarea autentică a nașterii din nou realizată de Duhul Sfânt în viața oricărui om care-L primește pe Domnul Isus ca Mântuitor în urma pocăinței, ajungem să fim așezați în Trupul Lui Hristos (Biserica) ca mădulare conform cu 1 Corinteni 12:13 . „Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh”.


          Ca urmare credem că a fi mădular în Trupul Lui Hristos (Biserica) nu este condiționat de apartenența denominațională, de aceea am ales să rămânem în afara lor (neafiliați), urmărind în același timp unitatea duhovnicească cu credincioșii Domnului de pretutindeni.

          Preocupați din dorința sinceră de a trăi în voia Lui Dumnezeu potrivit Evangheliei curate, ne-am îndreptat inimile în a-L cunoaște pe Hristos print-o viață trăită în evlavie.

          Urmând exemplul biblic al vieții de credință pe care Domnul nostru Isus Hristos și mai târziu apostolii  l-au arătat prin simplitate, smerenie și iubire sfântă am înțeles că avem intrare liberă la Tatăl prin „calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El“ (Evrei 10:20).

|   Viziune

          Așadar ascultând de îndemnul Duhului Sfânt prin Cuvântul revelat de Scripturi ca să ajungem „toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos” (Efeseni 4:13) suntem chemați să ieșim afară din tabăra lumii, a tradițiilor, formalismului și apostaziei care s-a așezat încet și pe neobservate, în mijlocul celor mai multe lucrări care pretind că sunt autentice. *Evrei 13:13 / 2 Cor. 6:17

          Dorința Domnului a fost și este unitatea desăvârșită între copii Lui așa cum El se ruga. „Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu, în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis" Ioan 17:21

          Această dorință a Domnului nu mai poate fi împlinită la nivelul cerut de El, în contextul actual în care ne aflăm, acolo unde fiecare își impune culoarea doctrinară, astfel realizându-se o fragmentare care duce la dezbinare și o atitudine 

individualistă între credincioși.

          Pentru a ne păstra curați și feriți de acest spirit lumesc, Dumnezeu face o chemare care se adresează tuturor celor ce în duhul lor urmăresc sfințenia si frica de Domnul.

În adevăr, pe acest drum al ascultării depline de Cuvântul Sau, în cadrul Noului Legământ de care avem parte, nu vor fi mulți care caută să meargă pe calea îngustă, și pe drept această unică Cale nu este ușor de urmat dacă nu ne-am consacrat pentru Domnul nostru Isus Hristos.

           Avem însă o puternica încurajare ca Îl avem pe El ca și comoară pentru ca puterea de a ieși biruitori, sa fie de la Dumnezeu , și nu de la noi. * 2 Corinteni 4:7

           Prin harul Lui Dumnezeu acolo unde este ascultare de Cuvântul Său, adunarea credincioșilor se bucură de pace, armonie, legătură frățească, descoperire și zidire, țelul părtășiilor fiind maturizarea și creșterea spirituală  a mădularelor ajungând la statura plinătății în Hristos, la Cel care este Capul. *Efeseni 4:13,15

E nevoie astăzi ca și altădată de o dovadă a iubirii Lui manifestată printre cei ce zic că sunt ai Lui, o lucrare care să nu stea în puterea naturii omenești, ci în rodul acțiunii Duhului Sfânt.
,,Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet,, Fapte 4:32 ....,,Vă îndemn fraților pentru Numele Domnului Isus Hristos , să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți, în chip desăvârșit, întru-un gând și o simțire. 1 Corinteni 1:10.

           

            Înainte de revenirea Domnului dragostea celor mai mulți se va răci și Cuvântul ne avertizează asupra amăgirii și apostaziei care se va infiltra între credincioși. În acest sens Dumnezeu nu rămâne fără răspuns și mărturie și chiar dacă inima unora s-a ,,înmuiat,, și sunt cuprinși de descurajare și deznădejde, Dumnezeu face o lucrare tainică și ridică biruitori care pot să tină sus Cuvântul vieții. *Filipeni 2:16. Supunerea față de Domnul și încrederea lor tare în făgăduințele lui Dumnezeu îi va duce prin credință la mântuirea sufletului *Evrei 10:39. Ei strălucesc ca niște lumini în lume, fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat. *Filipeni 2:15. 

           A fi parte din această rămășiță de biruitori a lui Dumnezeu nu rămâne un ideal de neatins. Dimpotrivă, pentru cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu El, (Apocalipsa 17:14),  biruința asupra lumii și a celui rău, împreună cu umblarea după lucrurile de sus, trăirea si umblarea prin Duhul (Galateni 5:25), așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu (2 Petru 3:12), vor face ca aceste aspecte ale vieții de credință, să devină pentru cei sfinți o realitate în care vor putea trăi până când se va arăta Hristos şi atunci se vor arăta şi ei împreună cu El în slavă (Coloseni 3:4)."Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră 1 Ioan 5:4".

 

În călătoria noastră spre Împărăția cerurilor suntem îndemnați sa chemăm pe Domnul dintr-o inimă curată și împreună într-o părtășie sfântă să împlinim dorința Domnului exprimată în Romani 15:5,6,7.

"Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pildă lui Hristos Isus; pentru ca toți împreuna, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

Așadar, primiți-va unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu".


,,Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea :,, Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari!,,  Apocalipsa 19:5

Amin! 

Contact

Vă stam cu drag la dispoziție prin rubrica de mesaje. Mai jos puteți lăsa un mesaj.

Vă mulțumim pentru mesaj !

bottom of page